Bảng giá dịch vụ tuyển dụng

Nổi bật

GÓI 1 THÁNG

3.970.000đ

Đăng tin 1 tháng

Giới hạn 6 tin đăng

Tô đậm tin tuyển (2 tuần)

Tặng 50 điểm xem CV

Có hỗ trợ gửi CV

Nổi bật

GÓI 3 THÁNG

7.480.000đ

Đăng tuyển 3 tháng

Giới hạn 15 tin đăng

Tô đậm tin tuyển ( 5 tuần )

Tin nổi bật 5 tin ( 3 tuần )

Tặng 150 điểm xem CV

Hỗ trợ gửi 5-7 CV

Bảo lưu 1 lần

Bảng giá gói điểm xem hồ sơ

Nổi bật

Gói 150 điểm

750.000đ

Thời Hạn: 2 tuần
Nổi bật

Gói 350 điểm

1.478.000đ

Thời Hạn: 4 tuần