Chính sách bảo hành dịch vụ

I. Phạm vi và đối tượng:

Chương trình áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ trên website Nhân Lực Trung Việt

II. Nội dung Chương trình: 

1. Với các gói đăng tin

Các khách hàng mua gói dịch vụ đăng tin của website Nhân Lực Trung Việt vì bất cứ lý do nào khiến Khách hàng không hài lòng với dịch vụ sẽ được hỗ trợ bảo hành bằng dịch vụ lọc hồ sơ sử dụng trong 4 tuần hạn mức sau:

THỜI GIAN SỬ DỤNG SỐ ĐIỂM
4 tuần 50 điểm

III. Điều khoản khác:

1. Nhân Lực Trung Việt không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho Nhân Lực Trung Việt trong thời hạn và thông qua hình thức nêu trên.

2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của Nhân Lực Trung Việt đối với các dịch vụ được hỗ trợ.

3. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu bảo hành.

4. Ưu đãi theo chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khác. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.

5. Bằng việc tiếp nhận ưu đãi theo chương trình này khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho Nhân Lực Trung Việt, các công ty liên kết của Nhân Lực Trung Việt, giám đốc, nhân viên và người đại diện của Nhân Lực Trung Việt và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.